top of page
logo_m2-removebg-preview.png

MAŁGORZATA SZWEDOWSKA

Adwokat / Mediator

Pomagam przejść przez konflikt.

Fachowo i z empatią.

Małgorzata Szwedowska - adwokat (członek izby warszawskiej), mediator (wpisany na listę Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i Sądzie dla Warszawy-Pragi), facylitator konfliktów i spotkań grupowych; trener.

Specjalizuje się w rozwiązywaniu konfliktów w nurcie Nonviolent Communication NVC (coaching konfliktu, mediacje, mediacje grupowe, kręgi naprawcze, grupowe procesy decyzyjne). Poza NVC, w pracy mediatora, stosuje elementy coachingu. 

logo Centrum Mediacji, nowe .jpg
zdj%C3%84%C2%99cie_dla_Ani_J._edited.jpg

Jako mediator będący jednocześnie adwokatem oferuję mediacje w szerokim zakresie, co jest wynikiem mojego ponad 15-letniego doświadczenia zawodowego. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych w przedmiocie Podatków i Prawa Podatkowego (Uniwersytet Warszawski), Prawa Obrotu Nieruchomościami (Warszawska Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami), Prawa Nowoczesnych Technologii (Akademia L. Koźmińskiego).

 

W zakresie rozwoju kompetencji służących pracy z konfliktem, odbyłam szereg kursów i szkoleń dotyczących samych mediacji (rodzinne, cywilne, gospodarcze, administracyjne, karne, szkolne i rówieśnicze), jak i negocjacji (m.in. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills, University of Michigan) czy konstruktywnej i empatycznej komunikacji (mediacje na Akademii NVC, Restorative Circles, Convergent Facilitation, Needs-Based Coaching).

 

Dlaczego ja?

 

Po pierwsze, pracuję w nurcie Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication) Marshalla B. Rosenbera, co wspiera mnie w budowaniu z klientem relacji opartej na zaufaniu. Ułatwia też stworzenie między stronami przestrzeni zachęcającej do otwartości i szczerości. Atmosfera sprzyjająca dobrej rozmowie jest szczególnie istotna zwłaszcza tam, gdzie barierą w dojściu do porozumienia jest nie tylko złożoność danej sprawy ale - przede wszystkim - gdy w grę wchodzą trudne emocje uniemożliwiające stronom nawiązanie kontaktu (np. sprawy rodzinne, w tym spory w firmach rodzinnych, odszkodowawcze, medyczne, podziały majątku).   

 

Po drugie, prawnicze doświadczenie umożliwia mi dokładne zrozumienie istoty konfliktu dzięki czemu mogę wesprzeć strony również na etapie konstruowania ugody w sposób umożliwiający jej zatwierdzenie przez sąd.

Jeśli więc:

 

 • stoisz w obliczu sprawy sądowej - a chciałbyś się przed nią ustrzec - i potrzebujesz pomocy w przekonaniu drugiej strony do zakończenia konfliktu w drodze porozumienia;

 • wraz z drugą stroną sporu potrzebujecie wsparcia w znalezieniu korzystnego dla was obojga rozwiązania;

 • ​działasz z ramienia firmy / organizacji / szkoły i potrzebujesz wsparcia przy podejmowaniu grupowych decyzji (tak by przyjęte rozwiązanie było akceptowalne dla wszystkich), prowadzeniu spotkań; widzisz korzyści jakie niesie za sobą rozwiązywanie konfliktów w sposób odbudowujący / naprawiający relacje;

 • jesteś w sporze z kontrahentami / współpracownikami / wspólnikami; borykasz się z trudnościami na tle stosunków rodzinnych (rozwód, władza rodzicielska, alimenty) lub dotyczących rozliczeń (między małżonkami, konkubentami, wspólnikami, spadkobiercami, w ramach wspólnot, z umów gospodarczych, sporów ze stosunku pracy); Twój konflikt dotyczy uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia, zniesienia współwłasności itd., a nie masz przekonania do procesów sądowych;

serdecznie zapraszam do kontaktu. 

O MNIE
OFERTA

OFERTA:

Konflikty są naturalną częścią życia. Stresują nas, przytłaczają i niejednokrotnie potwornie męczą. Wobec nich często przyjmujemy postawę, która ani nie poprawia relacji ani naszego samopoczucia.

Na pewno wtedy, gdy mamy poczucie, że sytuacja nas przerasta albo nie odnajdujemy po drugiej stronie woli poszukania jakiegoś konstruktywnego rozwiązania warto skorzystać z pomocy niezależnej i neutralnej osoby, która pomoże nam we wzajemnym usłyszeniu, a następnie wesprze w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony.

W ramach pracy z konfliktem czy trudnościami w komunikacji oferuję:

Mediacje

Mediacja to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

 

Zastosowanie mediacji możliwe jest we wszelkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody, np:

 • w sprawach cywilnych: w sporach o zapłatę, dotyczących realizacji kontraktów i zobowiązań, o zniesienie współwłasności, o rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku, spory sąsiedzkie, odszkodowania, zadośćuczynienia itp.,

 • w sprawach pracowniczych: w sporach między pracownikami czy między pracownikiem a pracodawcą,

 • w sprawach rodzinnych,

 • w sprawach administracyjnych,

 • mediacje szkolne. 

Mediacje grupowe

Wszelkie spory i konflikty, w które zaangażowanych jest wielu uczestników, m.in.:

 • konflikty powstałe na tle stosunków pracowniczych, 

 • spory w szkołach i placówkach oświatowych,

 • dotyczące nieruchomości (np. sąsiedzkie),

 • w ramach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,

 • dotyczące spraw spadkowych,

 • spory między wspólnikami.

Dla biznesu / organizacji / szkół

 • pomoc we wdrażaniu konstruktywnej komunikacji 

 • facylitacja spotkań 

 • prowadzenie spotkań (stacjonarnych / online), których celem jest wsparcie grupy przy podejmowaniu decyzji w sposób, by każdy głos został uwzględniony (--> opis metody Convergent Facilitation: tutaj)

 • rozwiązywanie konfliktów w sposób sprzyjający budowaniu/odbudowywaniu relacji (--> więcej o przebiegu dialogów naprawczych: tutaj)

 • coaching konfliktu - praca indywidualna przygotowująca do mediacji / negocjacji / trudnych rozmów

 • pomoc we wdrażaniu mediacji w szkołach i placówkach oświatowych                                         (mediacja szkolna i rówieśnicza)

 • autorski 6-dniowy program: "kurs na mediatora firmowego" 

 • szkolenie: "Mobbing, dyskryminacja i inne niepożądane zjawiska w firmach - istota                             i przeciwdziałanie"

Doradztwo prawne i negocjacje

 

 • doradztwo prawne 
 • negocjacje na zlecenie

Szkolenia stacjonarne i online

 

 • "Podstawy Nonviolent Communication Marshalla B. Rosenberga"
 • "Od obwiniania do współpracy - mediacje NVC"
 • "Rozwiązywanie konfliktów grupowych tam, gdzie ważne są relacje - mediacje grupowe w nurcie NVC i Kręgi Naprawcze według koncepcji Dominika Bartera" 
 • "Jak podejmować decyzje w grupie/zespole tak, by każdy głos został uwzględniony? - omówienie procesu Convergent Facilitation autorstwa Miki Kashtan"
KORZYŚCI
CONTACT

Jakie korzyści daje mediacja?

dwie zyrafy pogryzajace drzewo_zmniejszo

 

Szybkość – wyłącznie od stron zależy jak szybko rozwiążą dany spór. Zazwyczaj jest to okres od 1 do 3 miesięcy (dla kontrastu – w sądach warszawskich na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy czeka się od 9 do 12 miesięcy; później, każda kolejna rozprawa wiąże się z okresem oczekiwania około 6 miesięcy);

Elastyczność – Strony same decydują kiedy, z jaką częstotliwością i gdzie się spotkają (można odbyć jedno długie spotkanie lub kilka krótszych). Możliwe jest również prowadzenie mediacji bez konieczności odbywania osobistych spotkań (np. za pośrednictwem telefonów, maili, skype’a). Elastyczność dotyczy jednak przede wszystkim samego podejścia wszystkich stron do rozwiązania sporu; przy szukaniu rozwiązania sporu wychodzi się poza schemat „winny – niewinny” / „zasądzam – oddalam”;  

 

Przewidywalność wyniku – strony współpracują w znalezieniu rozwiązania, które będzie je satysfakcjonowało (win-win). Zarówno przebieg mediacji (wszelkie podejmowane w jej toku decyzje), jak i wynik, pozostają pod całkowitą kontrolą stron.

 

Brak stresu – strony mają jasność co do wyniku, kosztów i czasu trwania mediacji;

 

Dyskrecja – mediator ustawowo jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyskał w trakcie mediacji, a zgodnie z art. 259 (1) Kodeksu postępowania cywilnego nie może być też świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

 

Znacznie niższe koszty – koszty mediacji są łatwe do skalkulowania w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych;

 

Skuteczność – wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia; ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu, ma moc ugody sądowej (stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenie egzekucji);

 

Mediacja jest „ludzka” – strony spotykają się na neutralnym gruncie i otwarcie mówią o tym, co dla nich ważne (do siebie nawzajem, nie do sądu). Same (lub wspólnie z mediatorem) decydują o czym chcą rozmawiać. W mediacji istnieje przestrzeń do szczerej rozmowy, empatii, zrozumienia, a niejednokrotnie dochodzi też do odbudowania relacji / zbudowanie kontaktu między stronami;

Bezpieczeństwo – zarówno w trakcie mediacji, jak i na etapie konstruowania ugody strony mogą korzystać ze wsparcia profesjonalnych pełnomocników / konsultantów / bliskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W praktyce, korzyści jakie daje mediacja to np:

 

 • w sprawach majątkowych / o zapłatę – w przeciwieństwie do sądu, który uznając rację jednej ze stron, zasądza lub oddala powództwo, strony w mediacji mogą dowolnie ukształtować sposób rozwiązania sporu (np. rozłożyć świadczenie na raty, odroczyć termin spłaty ustanawiając dodatkowe zabezpieczenie, włączyć podmiot trzeci, zmodyfikować treść zobowiązania, rozliczyć zaległość w przyszłych transakcjach itd.);

 • w sprawach dotyczących relacji (pracowniczych czy rodzinnych / okołorozwodowych) – strony nie doświadczają długiego i stresującego procesu. Nie muszą upubliczniać nieprzyjemnych czy wstydliwych okoliczności ze swojego życia. Nie włączają w konflikt współpracowników, rodziny, znajomych. Zamiast tego – mając ugodę zawartą przed mediatorem – mogą wieloletni i wielowątkowy spór zakończyć na jednej rozprawie (w sprawach rozwodowych) lub nawet bez rozprawy (sprawy pracownicze, rodzinne).

tabela-zielona.jpg

Opracowanie na podstawie: A.Kalisz, A.Zienkiewicz: "Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu". Wolters Kluwer S.A. Warszawa 2014, s.35

 

Małgorzata Szwedowska

malgorzata@szwedowska.pl

tel. +48 608 197 963

Spotkania odbywają się w Warszawie, w miejscu ustalonym ze stronami

bądź w Kancelarii Adwokackiej na ul. Łowickiej 51 lok.32

Istnieje możliwość odbywania sesji mailowo, telefonicznie lub przy użyciu aplikacji typu skype/zoom.

 

© szwedowska.com. All rights reserved.

bottom of page